Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
RODO

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowychw Zespole Szkół w Radłowie


Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Radłowie reprezentowany przez Dyrektor Małgorzatę Tokarczyk-Kozioł, ul.Szkolna 1, 33-130 Radłów, tel.: 14 678 27 97, e-mail: spradlow@op.pl

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Chłoniem pod adresem email: inspektor@interia.eu lub listownie pod adresem administratora.

3. Celem przetwarzania danych jest:
a) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 22 maja 2020 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020.910 tj z późn.zm) zwanej dalej prawo oświatowe, 
b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników a także ochrony mienia szkoły na podstawie art.108a Prawo oświatowe oraz art.222 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c,d,e RODO,
c) w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, 
d) w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
e) w celu wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście lub do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
f) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO) na  podstawie art. 149 i 151 prawo oświatowe, g) w celu zapewnienia podczas pobytu dziecka w placówce odpowiedniej opieki na podstawie art. 9 ust.2 lit. g RODO w związku z art. 155 ustawy prawo oświatowe,
h) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO np. w przypadku żywienia uczniów.

4. Odbiorcą Państwa danych będą obsługujące szkołę w zakresie e-dziennika, ubezpieczeniowym, informatycznym, ochrony danych osobowych oraz instytucje, którym udostępnimy o ile wyrażą Państwo zgodę wizerunek oraz imię i nazwisko, szczegóły zawarte są w formularzu zgody.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez:
a) okres nauki lub pracy w szkole a  następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora a szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
b) w przypadku zgody na jej okres lub do czasu jej odwołania. 
c) w przypadku monitoringu przez okres do 30 dni,
d) w przypadku dokumentów rekrutacyjnych dla osób nieprzyjętych do placówki przez okres roku.

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), prawo do żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), prawo do żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), prawo żądania ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust.1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne i nie poniosą Państwo konsekwencji nie wyrażenia zgody.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Bal w przedszkolu