Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Rada Rodziców

Rada Rodziców

Zespołu Szkół w Radłowie

 

Przewodnicząca –Aneta Szkarłat

Zastępca – Beata Klich

Skarbnik – Ilona Jewuła REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Zespole Szkół w Radłowie

 ROZDZIAŁ  I.

 POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

 § 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

1.    ustawa z dnia  7 września 1991roku  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2.    statut Zespołu Szkół w Radłowie.

§ 2

1.    W szkole działa reprezentacja ogółu rodziców uczniów pod nazwą  „Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Radłowie” zwana dalej Radą Rodziców.

2.    Rada Rodziców jest organem Zespołu Szkół w Radłowie.

 § 3

1.    Niniejszy Regulamin ustala w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 § 4

1.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół 
w Radłowie.

2.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Oddziale, należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Radłowie, Szkołę Podstawową w Radłowie, Publiczne Gimnazjum w Radłowie.

3.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Radłowie.

4.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o organach Zespołu Szkół w Radłowie, należy przez to rozumieć odpowiednio:

1)    Dyrektora Zespołu Szkół w Radłowie,

2)    Radę Pedagogiczną,

3)    Radę Rodziców,

4)    Samorządy Uczniowskie.

 

ROZDZIAŁ  II

CELE  I  ZADANIA  RADY  RODZICÓW

 § 5

  1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
    i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

2.   Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

§  programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

§  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

3.   Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
i wydatkuje je zgodnie z Regulaminem w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.

 

ROZDZIAŁ  III

ORGANIZACJA  DZIAŁANIA  OGÓŁU  RODZICÓW  I  RADY  RODZICÓW.

 § 6

1.    Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

2.    W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady Rodziców.

3.    Decyzję o uzupełnieniu Rady Rodziców podejmuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym.

4.    Rada Rodziców może tworzyć Komisje i Zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

 § 7

1.    Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców danego Oddziału.

2.    Rodzice uczniów danego Oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.

3.    Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby /o liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego Oddziału/.

4.    Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego Oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

5.    Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

6.    Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

7.    Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

8.    Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców
i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.

 § 8

1.    Wszyscy członkowie klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.

2.    Plenarne posiedzenie Rady Rodziców wybiera spośród siebie: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika.

3.    Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady Rodziców, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady Rodziców, reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz.

4.    Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki Przewodniczącego
w czasie jego nieobecności.

5.    Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę Rodziców.

 § 9

1.    Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2.    Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady Rodziców  co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

4.    Posiedzenia Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Rady Rodziców oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

5.    Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem Przewodniczącego. Członkowie Rady na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku obrad jest zamieszczany również na stronie internetowej szkoły.

6.    Posiedzenia Rady Rodziców prowadzone są przez Przewodniczącego.

7.    W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

8.    Posiedzenia Rady Rodziców są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Rodziców.

9.    Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

10.  Protokoły Rady Rodziców są przyjmowane przez Radę Rodziców na następnym posiedzeniu Rady Rodziców.

  

ROZDZIAŁ  IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW.

§ 10

1.    Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2.    W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady Rodziców, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

3.    Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

  

ROZDZIAŁ  V

 § 11

1.    Członkowie Rady Rodziców mają prawo do:

1)    dostępu do informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami
i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,

2)    wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

3)    głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę Rodziców.

2.    Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ  VI

 § 12

1.    Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły.

2.    Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.

3.    Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.

4.    Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez upoważnione osoby: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika.

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Dzień Babci