Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Orlik

 

 

20.04.2012 r. odbyło się otwarcie kompleksu boisk - Moje Boisko ORLIK 2012. Uroczystość rozpoczął Pan Paweł Jachimek, a następnie Burmistrz Pan Zbigniew Mączka powitał przybyłych gości, w tym Pana prof. dr hab. Edwarda Mleczko – Prorektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Panią Urszulę Augustyn i Pana Roberta Wardzałę – Posłów na Sejm RP, Pana Bolesława Łączyńskiego – Radnego Województwa Małopolskiego, Księdza Janusza Maziarkę Proboszcza parafii radłowskiej, Pana Marka Podrazę – Członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Panią Alinę Bagińską – Kierownika Delegatury UMWM w Tarnowie, Panią Halinę Skalską z Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Przedstawicieli Policji Pana Krzysztofa Sarkowicza oraz Pana Piotra Habla, Pana Artura Sarnata oraz Grzegorza Patera Piłkarzy Wisły Kraków, Pana Jacka Klimka – Dyrektora firmy Panorama II – wykonawcy robót, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Radłów oraz Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, Radnych Rady Miasta i Gminy Radłów z Panem Piotrem Kaperą Przewodniczącym Rady, Sołtysów Gminy Radłów oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Radłów, Dyrektorów Szkół Publicznych i Niepublicznych Gminy Radłów oraz Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie, Przedstawicieli Rady Rodziców Zespołu Szkół w Radłowie, Przedstawicieli Klubów Sportowych z terenu Gminy Radłów, nauczycieli, pracowników i uczniów tutejszej szkoły oraz wszystkich uczestniczących w tej uroczystości. Po kilku słowach wstępu Pan Paweł Jachimek przedstawił pokrótce etapy realizacji inwestycji. Następnie odbyła się cześć artystyczna, występy taneczne uczennic klas III gimnazjum prowadzonych przez Panią Barbarę Chrzanowską i spektakl pt. „Magiczny powrót sportu”, który przedstawili uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej wg scenariusza Pani Doroty Stono oraz Pani Danuty Sygnarowicz. Później wszyscy udali się na zewnątrz, gdzie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Burmistrz jeszcze raz powitał wszystkich, a szczególnie młodzież: „…to dla Was został stworzony ten obiekt…, życzę Wam przyjemnego spędzania czasu i zadowolenia z każdego sukcesu, nawet najmniejszego". Zaproszeni goście skierowali parę słów do zebranych oraz przekazali na rzecz kompleksu przywiezione ze sobą prezenty. Pan prof. Edward Mleczko w imieniu własnym oraz Rektora Akademii Wychowania Fizycznego - prof. dr hab. Andrzeja Klimka przeczytał list intencyjny skierowany do młodzieży i Burmistrza Miasta i Gminy Radłów. Pan Marek Urbanek – Dyrektor Zespołu Szkół w Radłowie oraz Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli Burmistrzowi i Przedstawicielom Samorządu Wojewódzkiego bukiety kwiatów w dowód wdzięczności za realizację tak pięknego obiektu, który będzie służył w szczególności dzieciom i młodzieży. Po części oficjalnej nadszedł czas na rozrywkę: występ Cheerleaderek przygotowany przez Monikę Mączkę i pokaz freestyle’a z piłką w wykonaniu Roberta Guzika. Niespodzianką spotkania były rzuty karne do bramki, w której stanął Pan Artur Sarnat. Chętnych do strzałów nie brakowało. Później odbył się jeszcze trening „Orlików Radłów” prowadzony przez znanych piłkarzy. Uroczystość zakończył występ orkiestry dętej uczniów Zespołu Szkół w Radłowie prowadzonej przez Pana Mirosława Patulskiego.

 

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” czynne są przez cały tydzień.

W godzinach od 8:00 do 15:00 dla uczniów Zespołu Szkół w Radłowie. Od godziny 15:00 do 21:00 dla wszystkich chętnych, 7 dni w tygodniu.

Rezerwacja boisk u Pana Marka Kowalika, numer telefonu 506 458 048.

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO

„ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Radłowie

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

3. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Zespół Szkół w Radłowie.

4. Zajęcia sportowe organizuje i koordynuje animator sportu wyznaczony przez administratora.

5. Korzystający z kompleksu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.

6. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne.

7. Wejście na teren kompleksu sportowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem

niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż i bhp.

8. Kompleks sportowy jest stale monitorowany i chroniony.

9. Kompleks sportowy jest czynny w następujących terminach:

-zał. Nr 1

10. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 9 koordynuje pełniący dyżur

animator sportu.

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 12 (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego- zał. Nr 2).

12. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk (kompleks sportowy) podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na

niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk.

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach, butach piłkarskich na plastikowych korkach oraz kolców(zał. Nr 2),

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk, na przykład rower,

motorower, deskorolka, rolki itp. z wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających, wnoszenia

jedzenia oraz żucia gumy,

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) wprowadzania zwierząt – z wyjątkiem przewodników osób niewidomych,

j) korzystania z kompleksu sportowego bez zgody animatora sportu,

k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

14. Zabrania się korzystania z kompleksu sportowego poza godzinami określonymi w punkcie 9. W

przypadku złamania tej zasady, administrator obiektu wzywa ochronę lub Policję.

15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu decyduje animator sportu.

16. Użytkownicy kompleksu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem.

17. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk oraz zniszczenia dokonane poza obiektem bezpośrednio do niego przylegającym odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

18. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

19. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala

harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu

sportowego.

20. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać do administratora.

21. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

22. Osoby korzystające z kompleksu sportowego są zobowiązane do wpisania się do rejestru

użytkowników dostępnego u instruktora sportu.

ADMINISTRATOR OBIEKTU

Załącznik Nr 1

Harmonogram udostępnienia obiektu do użytku w okresie 01.05.2012 r. do 18.06.2012 r.

 

1. Boiska czynne są przez cały tydzień,

2. Planowane zajęcia szkolne dla uczniów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

3. Ogólnodostępne dla wszystkich chętnych:

- poniedziałek – niedziela 15:00 – 21:00

załącznik 2

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Wakacje nad Morzem Bałtyckim