Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Młody obywatel

04.02.2015 r. uczniowie klasy IIc oraz IIIb przygotowali i przeprowadzili grę miejską pt. „Radłowski wehikuł czasu”. Gra była wynikiem projektu edukacyjnego w ramach programu Młody obywatel prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie przez ostatnie miesiące od podstaw opracowali i przygotowali przebieg gry.

W rywalizacji wzięli udział uczniowie z następujących szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie (Konrad Ankow, Łukasz Rędzina, Arkadiusz Tomaszek pod opieką p. M. Orkisz), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej (Weronika Jarosz, Natalia Patulska, Sylwia Zaleśna pod opieką p. M. Pająk), Zespół Szkół w Zabawie (Justyna Gołas, Jakub Nowak, Michał Nowak pod opieką p. M. Woźniak) oraz Zespół Szkół w Radłowie (Jakub Kuczek, Dominika Kukułka, Tomasz Łoboda pod opieką p. P. Jachimka).

Plan Radłowa został potraktowany jako plansza do gry. Każdy zespół otrzymał kartę, na której zaznaczone były punkty kontrolne w których otrzymywano zadania do rozwiązania. Uczniowie musieli wykazać się wszechstronną wiedzą i umiejętnościami w wyszukiwaniu informacji. W finałowej rozgrywce trzy najlepsze zespoły odpowiadały na pytania związane z naszym miastem. Po podliczeniu wszystkich punktów I miejsce zdobyły uczennice z Woli Radłowskiej, II miejsce zespół naszego gimnazjum a III miejsce zespół z Zabawy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Regulamin edukacyjnej gry terenowej

„Radłowski wehikuł czasu”

 

§ 1

Organizator

       Regulamin edukacyjnej gry terenowej „ Radłowski wehikuł czasu” w ramach projektu                                                                                       Młody Obywatel, zwany dalej Regulaminem.

1.Organizatorem edukacyjnej gry terenowej „ Radłowski wehikuł czasu” w ramach projektu Młody                                                Obywatel, zwanej dalej Grą jest Zespół Szkół w Radłowie, zwany dalej Organizatorem.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie , zrealizowanie i podsumowanie szeregu powiązanych ze sobą terenowych zadać tematycznych na obszarze Radłowa.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo uczestników (zwanych dalej Uczestnikami) w trakcie Gry jest Zespół Szkół w Radłowie.

4. W ramach projektu  Młody Obywatel Organizator przeprowadzi 25 gier. Organizator bierze odpowiedzialność tylko za gry zaplanowane w ramach projektu.

 

§ 2

Uczestnicy

 

1.Udział w Grze jest dobrowolny i bezpłatny.

2.Uczestnikami Gry mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu

   Gminy Radłów.

3.Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na

   udział w Grze.

4.Każdy z Uczestników powinien odznaczać się dobrym stanem zdrowia , umożliwiającym

   udział w grze.

5.Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w zespoły (zwane dalej Zespołami) , liczące

3 osoby.

6.Warunkiem udziału w Grze jest wcześniejsza rejestracja Zespołu  do dnia 28.01.2015r.

( załącznik nr 2) Każdy Zespół uczestniczy w Grze pod opieką wskazanego w trakcie rejestracji dorosłego opiekuna (zwanego dalej Opiekunem ), który nie jest członkiem Zespołu i nie bierze udziału w rozwiązywaniu zadań gry. Rolą Opiekuna jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników z podlegającego jego opiece Zespołu oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez Zespół niniejszego Regulaminu. Każdy zespół posiada telefon bądź aparat fotograficzny, którym będzie robił zdjęcia we wskazanych przypadkach.

7.Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od następstw  nieszczęśliwych wypadków,

o ile takie ubezpieczenie nie jest zapewnione przez szkołę.

8.Zgłoszenie do udziału w Grze oraz odbiór karty startowej jest równocześnie z wyrażeniem

Zgody na :

  • wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie ;
  • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 roku o ochronie Danych osobowych ( tj. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późn. Zm.).
  • opublikowanie przez Organizatora oraz partnera projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych, a także w celach promocyjnych, wizerunku Uczestnika oraz Opiekuna , a także imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie

 

 

§ 3

Zasady Gry

 

1.Gra odbywa się 04.02.2015 r. w Radłowie.

2.Gra rozpocznie się o godzinie 9.00 w budynku Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie i potrwa około 3 godzin.

3.Zadaniem Uczestników jest poprawne rozwiązanie jak największej liczby zadań Gry.

4. Terenowa część Gry trwa do godziny 11.30. Niezależnie od liczby wykonanych zadań

wszystkie Zespoły najpóźniej do tego czasu powinny stawić się i oddać kartę startową w

miejscu zakończenia Gry: budynek Publicznego Gimnazjum im. Kardynała St. Hozjusza

w Radłowie. Obsługa Gry na mecie odnotowuje godzinę oddania karty startowej.

5.W trakcie Gry niedozwolone jest korzystanie z pomocy osób trzecich oraz korzystanie z Internetu.

6.W trakcie Gry Uczestniczy mogą się przemieszczać wyłącznie pieszo .

7.Wszyscy członkowie Zespołu w trakcie Gry muszą poruszać się razem. Niedozwolone jest rozdzielanie się Zespołu w trakcie Gry .

8.Obsługa Gry ma prawo weryfikować liczbę członków Zespołu z liczbą wskazaną na karcie startowej. W razie niezgodności Zespół nie może wykonywać kolejnych zadań.

9. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym

szczególnie przepisów ruchu drogowego. Zespół , którego choć jeden z członków nie dostosuje

się do tego wymogu jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki.

10. Gracze zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi Gry, korzystając z alarmowego

Numeru telefonu, wszelkie problemy zdrowotne i kontuzje , których doznali w trakcie Gry.

11. W przypadku naruszenia przez gracza lub Zespół niniejszego regulaminu , złamania zasad

Fair play ( w szczególności utrudniania Gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek) ,

w dowolnym momencie Organizator ma prawo wykluczenia danego Zespołu z Gry. Decyzja

Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

12. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany scenariusza gry ze względu na warunki atmosferyczne.

 

 

§ 4

 

Wyłanianie zwycięzców

 

1.Do udziału w zadaniu finałowym dopuszczone są trzy Zespoły , które uzyskały największą liczbę punktów z zadań terenowej części Gry . W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów do zadania finałowego przechodzi Zespół , który wcześniej oddał kartę startową na mecie.

2. Grę wygra Zespół , który uzyska największą sumę punktów z terenowej części Gry oraz zadania finałowego. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów wygra Zespół, który wcześniej oddał kartę startową na mecie.

3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu zadania finałowego.

4. Integralną częścią finału Gry jest jej ewaluacja z perspektywy Uczestników i Organizatora.

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

Postanowienia Końcowe

 

1.Regulamin znajduję się do wglądu na stronie internetowej www.zsradlow.pl. Na żądanie uczestnika Regulamin może zostać wydany w formie pisemnej.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry , nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 .

 

 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w edukacyjnej grze terenowej

„ Radłowski wehikuł czasu” w ramach projektu  Młody Obywatel

 

Ja ………………………………………………………….. , ojciec/matka/opiekun prawny dziecka

 (imię i nazwisko ), legitymujący/a się dowodem osobistym nr ………………………………………… wydanym przez …………………………………. Oświadczam , że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka / podopiecznego  (imię i nazwisko ucznia) ……………………………………………………..w edukacyjnej grze terenowej „ Radłowski wehikuł czasu” w ramach projektu Młody Obywatel,  która odbędzie się na terenie Radłowa w dniu 04.02.2015 r. i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w tej Grze.

Oświadczam , że zapoznałem się z Regulaminem edukacyjnej gry terenowej „ Radłowski wehikuł czasu” w ramach projekty Młody Obywatel , opublikowanym na stronie www.zsradlow.pl , rozumiem i akceptuję jego warunki.

 

                 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Gry danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. Zm.) oraz opublikowanie przez Organizatora i partnera projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej wInformacjach medialnych , a także w celach promocyjnych wizerunku Uczestnika oraz Opiekuna , a także imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku , gry ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

 

 

………………………………………,dn. ,…………………………………………….

(miejscowość)

 

 

                                                                                   ……………………………………………………………..........................

                                                                   (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika gry )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2.

 

Karta zgłoszenia uczestników gry miejskiej

„Radłowski wehikuł czasu”

(do 28.01.2015 r.)

 

 

 

 

 

…………………………………………………………..

Pieczęć szkoły

 

 

 

 

  1. …………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska uczniów –uczestników gry

 

 

 

………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dorosłego opiekuna zespołu

 

 

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Konkurs historyczny